Thursday, 12 July 2007

Meddwl yn agored ..

Misoniais i ychydig amser yn ol fy mod i wedi prynnu The God Delusion, ond ches i ddim cyfle i'w ddarllen tan y dyddiau diwetha 'ma. Trwy ddefnyddio y 'chydig resymeg sydd gen i, mae'n rhaid i mi ddod i'r un casgliad a Dawkins, sef ei bod hi'n debygol nad oes na'r fath beth a Duw yn bodoli. Ond mi roeddwn i'n teimlo'n anesmwyth iawn ynglyn a'r ffordd yr oedd o yn mynd o'i chwmpas hi i ddifrio pobl sydd yn credu a'u ffydd yn rhan ganolog o'u bywydau. Rydw i yn ei chael hi'n amhosib fy hun dirnad sut y gall unrhywun ddehongli'r Beibl neu'r Koran yn llythrennol ond fyswn i ddim yn bychanu y rhai sydd yn gwneud hynny. Yn ogystal a'i esboniad Darwinaidd am ein hesblygiad fel bodau dynol roeddwn i yn credu fod ei rybuddion ynglyn a phwysigrwydd annog plant i ddysgu i feddwl drostyn nhw eu hunain yn rymus iawn. Dwi'n ddiolchgar fy mod i wedi cael y rhyddid hwnnw. Dwi yn gwybod am ffrindiau sydd wedi cael eu dwyn i fyny i ddilyn defodau a thraddodiadau Islam yn ddi-gwestiwn. Mi wn i am rai sydd hefyd wedi eu derbyn yn gyflawn aelodau mewn eglwysi a chapeli oherwydd cymhellion teuluol yn bennaf. Mae gen i bob parch at bobl sydd yn credu yn eu ffydd (neu eu anghrediniedd) ar sail rhesymeg ac wedi dod i'w casgliadau trwy rym meddwl agored - ond mae pobl sydd yn methu a gwneud hynny boed nhw yn anffyddwyr neu'n arddel crefydd yn fy mrawychu i. Falle nad oeddwn i yn fodlon efo arddull ymsosodol yr Athro Dawkins - Ond, os nad ydach chi wedi ei ddarllen o eto, mae'r The God Delusion yn gwneud i chi feddwl. Gall hynny ddim ond bod yn fanteisiol - beth bynnag di'n barn ni.

No comments: