Monday, 23 July 2007

Mynd am dro ..


Mi ddefr'is i'r diwrnod o'r blaen a mi roeddwn i wedi cael llond bol .. wedi blino'n lan efo'r hen wlad 'ma. Y gwleidyddion yn llusgo'u traed wrth benderfynu pwy ddyla' reoli; y rhagymadroddi yn dechra' yn barod ynglyn a gobeithion tim rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd a Iolo Williams yn ymddangos yn llawer
rhy aml ar y teli .. heb son am y steddfod ar y gorwel (ond stori arall di honno!).
Beth bynnag, cyn i mi ddiflasu'n llwyr a chodi fy mhac a mynd i fyw mewn tyddyn rh'wle i'r gogledd o Inverness, dyma fi yn mynd ar grwydr. Dwi di bod yn Sir Gar, Sir Faesyfed a Sir Benfro dros y dyddia' diwetha. Er gwaetha diawlio pob arwydd 30mya a'r camerau rioed-wedi-arbed-bywyd, mi wnes i ryfeddu. Mae teithiau fel y ges i yn fy atgoffa i o'r cyfoeth sydd ar stepan ein drws a'r croeso sydd i'w gael yn (bron iawn) bob twll a chornel. Roeddwn i wedi dwad i stop wrth un o'r rowndabowts ar ffordd osgoi Aberhonddu pan 'nath rhyw foi efo sbectol ar gefn motobeic efo nymbar plet KC16 arno fo gnocio ar y ffenast a gwaeddi "Duw a’th waredo ni elli ddianc rhag hon!" "Cytuno'n llwyr efo chi Mr Parry -Williams" medda finna "Siwrne saff i chi 'nol i Ddyffryn Nantlle!"

Sunday, 15 July 2007

Glaw, Glaw a mwy o law!

Mae hi'n wlyb eto! Dwi ddim yn poeni rhyw lawer am y tywydd, ond mae'r tywydd yr wythnosa dwytha 'mac yn dechra mynd ar fy nerfa' i. Falla bod na wair gwyrdd bendigedig wedi gorchuddio'r tamad o foelni brown ers i'r plant roi trampolin ar y lawnt yr ha' dwytha - ond mae hi'n rhy wlyb i dorri'r gwair er mwyn i mi gael gweld y lawnt ar ei gorau. Mae'r papurau newydd rwan yn son y bydd hi'n debygol o fwrw glaw am ddeugain diwrnod os y bydd hi'n bwrw heddiw. Mae gwyddonwyr yn darogan bod hynny yn gwbl bosib - digon teg, ond does yna ddim pwynt dwad a Sant Swithin (maddeuwch i mi os oes ganddo fo enw Cymraeg) i mewn i'r peth. Mae'r stori yn un ddiddorol ond dydi hynny ddim yn golygu bod na unrhyw wirionedd ynddi hi. Mae llawer gormod o bobl yn dibynnu ar ofergoelion yn yr hen fyd 'ma ! Mae hi wedi bwrw ar y diwrnod yma yn y gorffennol ond 'naeth hi ddim bwrw bob dydd wedyn tan tua diwedd Awst naddo?. Be' 'taswn i'n proffwydo y bydd yna joci efo cap coch yn ennill y Grand National rhwng rwan a 2025 ? Dydi hynny ddim yn amhosib 'nadi? Tasa fo yn digwydd, cyd-ddigwyddiad fydda hynny yn de? Fydda neb yn ei iawn bwyll wedi rhoi pres yn Ebrill 1979 yn proffwydo y bydda Llafur a Phlaid Cymru yn ffurfio Llywodraeth Glymblaid mewn Cynulliad Cenedlaethol mewn llai na deng mlynedd a'r hugain - ond doedd hi ddim yn scenario gwbl anghredadwy chwaith nag oedd?
Felly mi roi fy nghot law a darogan y cawn ni ddiwrnod cwbl sych yn y deugain diwrnod nesa. Dim ond un cofiwch !!! Ai ddim mor bell a darogan nwy na hynny.

Thursday, 12 July 2007

Meddwl yn agored ..

Misoniais i ychydig amser yn ol fy mod i wedi prynnu The God Delusion, ond ches i ddim cyfle i'w ddarllen tan y dyddiau diwetha 'ma. Trwy ddefnyddio y 'chydig resymeg sydd gen i, mae'n rhaid i mi ddod i'r un casgliad a Dawkins, sef ei bod hi'n debygol nad oes na'r fath beth a Duw yn bodoli. Ond mi roeddwn i'n teimlo'n anesmwyth iawn ynglyn a'r ffordd yr oedd o yn mynd o'i chwmpas hi i ddifrio pobl sydd yn credu a'u ffydd yn rhan ganolog o'u bywydau. Rydw i yn ei chael hi'n amhosib fy hun dirnad sut y gall unrhywun ddehongli'r Beibl neu'r Koran yn llythrennol ond fyswn i ddim yn bychanu y rhai sydd yn gwneud hynny. Yn ogystal a'i esboniad Darwinaidd am ein hesblygiad fel bodau dynol roeddwn i yn credu fod ei rybuddion ynglyn a phwysigrwydd annog plant i ddysgu i feddwl drostyn nhw eu hunain yn rymus iawn. Dwi'n ddiolchgar fy mod i wedi cael y rhyddid hwnnw. Dwi yn gwybod am ffrindiau sydd wedi cael eu dwyn i fyny i ddilyn defodau a thraddodiadau Islam yn ddi-gwestiwn. Mi wn i am rai sydd hefyd wedi eu derbyn yn gyflawn aelodau mewn eglwysi a chapeli oherwydd cymhellion teuluol yn bennaf. Mae gen i bob parch at bobl sydd yn credu yn eu ffydd (neu eu anghrediniedd) ar sail rhesymeg ac wedi dod i'w casgliadau trwy rym meddwl agored - ond mae pobl sydd yn methu a gwneud hynny boed nhw yn anffyddwyr neu'n arddel crefydd yn fy mrawychu i. Falle nad oeddwn i yn fodlon efo arddull ymsosodol yr Athro Dawkins - Ond, os nad ydach chi wedi ei ddarllen o eto, mae'r The God Delusion yn gwneud i chi feddwl. Gall hynny ddim ond bod yn fanteisiol - beth bynnag di'n barn ni.

Saturday, 7 July 2007

Dwy ochr i bob ceiniog ..


Fel ch'ithau mae'n siwr, dwi ddim yn g'wbod lle byswn i heb yr hen ryngrwyd 'ma. Mae o wedi gwneud bywyd yn llawer haws a hwylus. Mae'n siwr fy mod i yn treulio mwy o amser erbyn hyn yn syllu ar fy sgriniau cyfrifiadurol nac ydwi ar y teledu. Ond fel y gwyddom ni - yn enwedig y rhai ohonoch chi sydd yn byw yng Nghymru - dydi'r cymylau ddim yn bell pan mae'r haul yn gwenu. Mae na broblemau lu ynghlwm wrth y we - sbam, pobl yn ceisio dwyn eich gwybodaeth bersonol chi, a mewn rhai amgylchiadau bwlio a stelcian. Fel y dwedais i yn fy mhost cynta un yma - mae na bobl od a sinistr yn yr hen seiber-fyd yma! Be sydd wedi ysgogi'r llith ym aydi erthygl ddiddorol yn y Times heddiw ynglyn a thwf ffenomenon cymharol newydd Facebook. Stephen Fry (dydi o yn foi clyfar d'udwch?) sy'n ganolbwynt i'r erthygl. Mi wnaeth o gofrestru efo Facebook ac o fewn dim roedd cannoedd o bobl yn ceisio ymuno gyda'i rwydwaith "ffrindiau" fo. A dyna wrth gwrs ydi'r deilema - pwy sy'n ffrind ?? Be ydi'r diffiniad ?? Dwi'n gyfeillgar efo'r boi sydd yn glanhau ffenestri - ond a ydio'n ffrind ??? Fydda ffrind ddim yn codi gymaint am 'neud y gwaith yn y lle cynta !!! (ac o bosib yn g'neud job well!). Dwi'n g'wbod am nifer o bobl sydd yn byw ac yn bod ar dudalennau Facebook yn astudio proffeils pobl sydd yn ffrindiau (??) i ffrindiau (??) ar eu rhwydwaith nhw. I be ?? Mae gen i gyfeiriadau ffon/ebost fy ffrindiau - felly mae'n hawdd cael eu hanes nhw! Ond sgynna'i ddim diddordeb be mae'r boi neu hogan sy'n eistedd gyferbyn a nhw yn y gwaith yn ei neud. Dwi wedi sbio dros ysgwydd ambell un yn sganio'r proffeils 'ma - a mae'r wybodaeth sydd yna yn ystrydebol y tu hwnt a'r diffyg gwreiddioldeb yn boenus ee "Dal yn alcoholic! Dal i fethu nofio ar ol y penwythnos 'na yn canwio yn Glan Llyn" "Yn cael triniaeth yn Denbi' mental" .. Diolch am ddarllen hyn o eiriau ffrindiau (?????)!!!!

Thursday, 5 July 2007

Hugh, Syr Alf a'r Ddamcaniaeth Fawr !Yn gynharach yr wythnos yma bu farw y sylwebydd peldroed Hugh Johns. Roedd o'n lais cyfarwydd ar deledu yng Nghymru, gan mai fo gan amlaf fyddai'n dilyn hynt a helynt clybiau Cymru ar raglenni fel The Big Match yn y 70au a'r 80au cynnar. Ond, mae'n siwr bod y rhan fwyaf o bobl wedi anghofio ei "awr fawr". Fo oedd sylwebydd rhwydwaith ITV ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan y Byd yn 1966. Ond, diolch i wyth gair o enau Keneth Wolstenholme, chydig iawn sy'n cofio gorchest Hugh. Mae'n siwr bod They Think It's All Over ... It is now! yn atsain yn ei glustiau fo tan y chwiban olaf. Dyma sut y disgrifiodd o'r diweddglo dramatig "Here's Hurst, he might make it three. He has! He has! So that's it. That is IT!" Ddim cweit cystal rywsut nagdi ?

Mae marwolaeth Hugh Johns wedi fy atgoffa i am stori ddiddorol a ddarllenais i yn ddiweddar yng nghofiant ardderchog Leo McKinstry, Sir Alf. Dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi wedi cael llond bol o sylwebwyr a phyndits cyn y pencampwriaethau peldroed mawr yn lled awgrymu bod gan Loegr hawl ddwyfol bron i ennill Cwpan y Byd neu Bencampwriaeth Ewrop. Mae lot o'r gwrhydri 'ma wedi ei seilio ar lwyddiant '66. Ond wyddoch chi falla' na ddylai Lloegr fod wedi ennill ? Mae nifer ohonoch chi mae'n siwr yn hen gyfarwydd a dadl yr Almaenwyr na ddyla fod y drydedd gol wedi cyfri oherwydd bod na amheuaeth bod y bel wedi croesi'r linell. Ond mae McKinstry yn cyfeirio at stori arall a allai fod wedi taflu dwr oer dros y dathliadau. Mae o'n dweud bod Syr Alf Ramsey wedi chwarae i dim amatur yn Dagenham nol yn y 20au pan roedd o'n gweithio yn siop y Co-Op. Roedd y gemau rheiny yn cael eu chwarae ar y Sul - arferiad beiddgar iawn yr adeg honno! Doedd yr FA ddim yn cydnabod y chwaraewyr yma, ac os oeddan nhw'n dymuno chwarae i glwb a oedd yn aelodau o'r Gymdeithas, rhaid oedd iddyn nhw gydnabod eu "pechod" a thalu dirwy. Fel arall fyddan nhw ddim yn cael eu cydnabod fel "aelodau" o'r FA. Yn ol McKinstry does yna ddim tystiolaeth i brofi bod Syr Alf wedi syrthio ar ei fai. Felly, yn gellweirus mae'n gofyn a oedd o'n gymwys i fod yn reolwr ei wlad ga nad oedd o yn dechnegol yn aelod o'r Gymdeithas Beldroed ?? Damcaniaeth ddiddorol - Sgwn i os bydd yr Almaenwyr yn gofyn am ail-chwarae yn y Wembley newydd ??

Monday, 2 July 2007

Bywyd mewn bag tryloyw ...


Dwi wedi cyfeirio o'r blaen yma at ailgylchu - nid fy mod i ymhlith yr ailgylchwyr mwya brwdfrydig mae'n rhaid cyfadde. Ddoe mi fues i am dro i'r parc, ac roedd na resi ar ol rhesi o fagiau gwyrdd o bob tu'r ffordd yn disgwyl i gael eu casglu heddiw 'ma . Un o'r petha sy'n fy nifyrru ar y daith fel arfer ydi ceisio dychmygu sut bobl sy'n byw tu hwnt i'r drysau caaedig yr ydw i yn eu pasio ar y ffordd. Gan fy mod i'n gwneud y daith yn bur reolaidd, dwi wedi dwad i 'nabod rhai o'r perchnogion - a mae eu gweld nhw yn y cnawd yn amlwg yn ei gwneud hi'n haws i mi ychwanegu at y "proffeil" ohonyn nhw sydd wedi ei storio yn nghefn fy meddwl yn rhywle. Datblygiad arall sydd yn gwneud y gwaith hwnnw yn haws ydi'r bagiau ailgylchu. Pam ? Wel mae nhw'n dryloyw.. Mi ellwch chi weld yn syth pwy sydd wedi cael parti (neu sydd a phroblem yfed) Pwy sy'n darllen y Telegraph neu'r Daily Mail, be mae nhw'n gael i frecwast etc. Be sydd yn fy nharo i bron iawn bob tro ydi pa mor aml mae'r "wybodaeth" yn y bagiau yn fy ngorfodi i addasu fy nadansoddiad o'r bobl dan sylw. Mae hi'n wers bwysig i ni i gyd dwi'n meddwl, i beidio cymryd neb yn ganiataol ac i beidio cael eu'n teimtio i greu "sterioteips". Lwcus nad ydi'r bagiau bin du na hefyd yn dryloyw !